3D vizualizácie
Premeňte s nami Vaše CAD súbory na fotorealistické 3D vizualizácie.

POSTUP

K bezproblémovej spolupráci medzi klientom (Vami) a nami ako zhotoviteľom, si je potrebné na začiatku povedať všetky nutné informácie a dodať všetky podklady potrebné k vytvoreniu vizualizácie. Až na základe týchto informácií sa dá stanoviť presný rozsah prác, ich trvanie a cena za vytvorenie vizualizácie.

POTREBNÉ INFORMÁCIE

Aby bol pracovný postup čo najplynulejší, je potrebné, aby ste nám hneď na začiatku poskytli čo najviac informácii o Vašom projekte. Naším zámerom je, aby náš prvý náhľad bol čo najbližšie k Vašej želanej predstave. Taktiež je vhodné, aby ste nám na začiatku uviedli kontaktné informácie na osoby, ktoré budú v prípade nejasností s nami komunikovať/spolupracovať.

Termín odovzdania:

Potrebujeme vedieť, aký je termín odovzdania. Zvyčajne máme rozpracovaných viacero projektov naraz a tak si prácu plánujeme 1-2 týždne dopredu.

Vizualizácie:

 • Počet vizualizácií / pohľadov
 • Veľkosť vizualizácií v pixeloch
 • Typ vizualizácií (interiérové / exterierové)
 • „Nálada“ / atmosféra (Leto/zima? Nočný čas? Upršaný deň?)
 • Nastavenie kamier a ich uhly pohľadov (napr. vtáčia perspektíva, lineárna perspektíva).Vyznačte do Vašich výkresov, alebo skíc.
 • Iné nearchitektonické prvky, ktoré potrebujete vložiť do vizualizácie, štafáž atď.

Projektová dokumentácia: (preferujeme v PDF formáte):

 • Lokalizácia miesta (odkaz na Google mapy)
 • Zhrnutie funkcií projektu
 • Popis materiálov / referencie
 • Popis nábytkov / referencie
 • Popis okolia / referencie (krajina, ulice atď.)
 • A všetky ostatné podklady o ktorých si myslíte, že by nám mohli pomôcť lepšie porozumieť Vaším predstavám

Technické výkresy: (preferujeme v DWG formáte):

 • Urbanistické plány územia
 • Situácie
 • Rezy
 • Pohľady

Denne dostávame na mail množstvo správ, preto je najvhodnejšie, aby ste nám predmet Vašej správy vypísali vo forme KLIENT_NÁZOV PROJEKTU. Veľkosť súboru by mala byť maximálne do 25MB vo formáte .rar, alebo .zip. Ak by bol posielaný súbor väčší ako 25 MB, tak viacerými správami, alebo nám pošlite odkaz, kde si tieto súbory môžeme stiahnuť. Súbory v priečinku by mali byť zorganizované napr. ako sú zobrazené na našom obrázku.

Náhľad usporiadania zložiek

POZNÁMKA: Ak nemáte potrebné podklady v CAD súboroch, ale len v skicách, bude cena o niečo vyššia a pracovný proces bude dlhší.

POZNÁMKA: Ak máte záujem o zakreslenie do fotografie, je dôležité, aby ste nám fotografie dodali v čo najlepšom rozlíšení a kvalite. Taktiež je veľmi dôležité dbať na dobré svetelné podmienky, aby neboli stávajúce objekty v tieni atď. .

POZNÁMKA: Pod referenciou rozumej obrázok / fotku, alebo odkaz na internetovú stránku výrobcu. Pri špecifikácií jednotlivých farieb je najlepší spôsob zadať nám číslo farby RAL, alebo pomocou RGB hodnôt. Vo výslednej vizualizácií je však potrebné počítať s malou odchýlkou farby podľa nastavenia svetiel v našom softvéri, nakoľko podmienky osvetlenia podľa dennej doby ovplyvňujú farbu.

PRÍPAD, KEĎ VY DODÁTE 3D MODEL

Dodanie 3D modelu nemusí okamžite urýchliť náš proces vytvorenia vizualizácie. Hneď v prvom kroku po prijatí 3D modelu od klienta ho importujeme do nášho softvéru, aby sme overili jeho bezchybnosť, či je dodaný 3D model použiteľný pre ďalšie spracovanie. Môžeme pracovať s modelmi vo formátoch: .pln (ArchiCAD), .3ds (3dsmax,), .obj (wavefront), ostatné 3D modely je potrebné prekonvertovať do formátov, ktoré môžeme importovať. Ak nám budete chcieť poskytnúť Váš 3D model, je potrebné myslieť na niekoľko dôležitých vecí. Model musí mať všetky prvky organizované do vrstiev, napr. steny / dosky / okná / schody. Ešte lepšie je mať model ďalej organizovaný podľa materiálov, napr. červená maľba / biela maľba / sklo / betón. Tieto materiály nemusia zodpovedať požadovaným farbám a materiálom vo výslednej vizualizácii, ide tu len o to, aby boli od seba materiálovo oddelené.

Časté chyby v 3D modeloch :

 • sklo s nesprávnou hrúbkou
 • viac (rovnakých) objektov na rovnakom mieste
 • objekty mimo súradnicového systému
 • nesprávne “zvárané” body
 • prevrátené a nekonzistentné normály
 • nezahŕňajte do modelu ľudí, autá, vegetáciu
 • majte Váš 3D model čo najviac „čistý“

Ak niektorá z hore uvedených položiek nezodpovedá našim štandardom, je potrebné ju upraviť ešte pred renderingom. A hoci to možno vyzerá ako jednoduchá úloha, vo väčších a komplikovanejších 3D modeloch je častokrát rýchlejšie a lepšie začať modelovať odznova a Váš dodaný model použiť len ako referenciu. Potrebné úpravy na Vami dodanom 3D modely sú spoplatnené.

PRÍPAD, KEĎ MY VYTVORÍME VÁŠ 3D MODEL

Pre nás to nebude problém a tento spôsob preferujeme. Budeme potrebovať všetky technické výkresy spomenuté vyššie v DWG formáte. Čisté technické výkresy sú veľmi vítané, spraví to našu prácu ľahšiu a plynulejšiu, ak máme vo výkresoch len elementy potrebné k modelovaniu. Vyvarujte sa stovkám prebytočných vrstiev a krivkám "lietajúcim vo vzduchu". Všetky Vaše dodatočné ručné skice budú veľmi nápomocné a ušetria nám čas.

PRACOVNÝ POSTUP

Pred začatím prác je veľmi dôležité, aby sme mali jasnú predstavu toho, čo chceme dosiahnuť, aby nevznikali zbytočne nedorozumenia, ktoré zbytočne zvýšia počet revízií a spomalia celý proces. So vzrastajúcim množstvom opráv vzrastá aj čas potrebný na ich uskutočnenie, čo môže navýšiť aj cenu. Na túto skutočnosť upozorňujeme klienta aj v cenovej ponuke. Vezmite to preto prosím na vedomie. Klientovi sa vždy snažíme pomôcť zredukovať množstvo opráv, aby to neovplyvnilo schválenú cenovú ponuku. Ak budú nejaké chyby spôsobené našou stranou, tak ich napravíme bez ovplyvnenia povoleného počtu revízií/opráv.
Nižšie sú podrobnejšie popísane jednotlivé kroky. V závislosti od konkrétneho projektu, nie pre každý projekt musia byť použité rovnaké kroky.

Na projekte začneme pracovať po tom, ako klient odsúhlasí našu cenovú ponuku, časový harmonogram prác, podpíše zmluvu a zaplatí zálohu/zálohovú faktúru, ktorá je vo výške 50% z ceny diela.

Krok 1: 3D modelovanie

V prvom kroku vytvárame 3D model, alebo dolaďujeme klientom dodaný 3D model. Po vytvorení 3D modelu klientovi posielame na schválenie náhľady v tzv. "clay render" tj. celý model je len v jednej neutrálnej farbe. Klient spíše svoje pripomienky k 3D modelu a k umiestneniu kamier. V tomto kroku je nutné, aby bolo modelovanie ukončené. Ak už je raz 3D model schválený, nemôže byť v ďalších krokoch zmenený, a ak klient o to požiada, tak tieto zmeny budú extra spoplatnené. Preto je veľmi dôležité, aby ste na konci tohto kroku boli s modelom spokojní.
2 nespoplatnené úpravy, v závislosti na ich obťažnosti

KROK 1: 3D modelovanie

Krok 2: Textúrovanie a osvetľovanie

Po schválení 3D modelu je model exportovaný z 3D modelovacieho softvéru do renderovacieho softvéru. Tu sa už na model aplikujú textúry, nastavuje osvetlenie 3D modelu a vytvára atmosféra budúceho obrázku. V tomto kroku je dôležité, aby sme na jeho konci mali už finálne nastavenie kamier a aplikované finálne materiály, keďže po ukončení tohto kroku prechádzame z 3D na 2D.
2 nespoplatnené úpravy, v závislosti na ich obťažnosti

KROK 2: Textúrovanie a osvetľovanie

Krok 3: Postprodukcia

V tomto kroku už pracujeme v 2D softvéri a na základe požiadaviek klienta robíme finálne nastavenia obrázka.
2 nespoplatnené úpravy, v závislosti na ich obťažnosti

KROK 3: Postprodukcia

Po schválení finálnej vizualizácie klientom a zaplatení zvyšnej ceny (50%), mu bude na mail zaslaná vizualizácia v želanom finálnom rozlíšení a bez nášho loga. Pokiaľ klient z rôznych dôvodov nezaplatí plnú sumu za vizualizáciu, jej užívateľské a licenčné práva budú patriť RENDER-ARCHITECTURE.
Dúfame, že opísaný postup je pre Vás dostatočne zrozumiteľný a že Vám pomôže pri rozhodovaní, či spolupracovať s RENDER-ARCHITECTURE.

POZNÁMKA: Úpravami sa myslia korektúry na 3D modely, jemné zmeny materiálov a iné drobné zmeny. Nie sú v tom zahrnuté zmeny do pôvodného architektonického návrhu, rozsiahle zmeny materiálov / dekóru a iné významné zmeny, ktoré budú dodatočne účtované, a ktoré zároveň predlžujú stanovený časový harmonogram projektu.

Zadanie objednávky na vytvorenie vizualizácie by malo prebehnúť po tom, ako klient vezme na vedomie všetky hore uvedené informácie.

A U T O R S K É - P R Á V O © 2 0 1 1 - 2 0 1 4 • R E N D E R - A R CH I T E C T U R E • V Š E T K Y - P R Á V A - V Y H R A D E N É